Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục" - Sở Giáo dục và Đào tạo (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên4
2Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
3Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
4Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục4