Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục trung học" - Sở Giáo dục và Đào tạo (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục trung học" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Tuyển sinh trung học phổ thông4
2Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông3
3Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3
4Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại4
5Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục4
6Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông4
7Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông))4
8Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục4