Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chính sách" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Chính sách" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcMột phần