Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Động viên quân đội" - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Động viên quân đội" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).Một phần