Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nghĩa vụ quân sự" - Cấp xã (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Nghĩa vụ quân sự" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầuMột phần
2Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bịMột phần
3Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungMột phần
4Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
5Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
6Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắngMột phần
7Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiếnMột phần
8Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầuMột phần
9Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bịMột phần
10Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắngMột phần
11Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiếnMột phần
12Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungMột phần
13Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
14Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
15Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần