Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Mỹ phẩm" - Sở Y tế (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Mỹ phẩm" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm4
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm4
3Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước4
4Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu4
5Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm4
6Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm4
7Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng4
8Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực4
9Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo4