Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)Toàn trình
2Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạoToàn trình
3Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạoToàn trình
4Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạoToàn trình
5Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)Toàn trình
6Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viênToàn trình
7Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệpToàn trình
8Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trịToàn trình
9Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanhToàn trình
10Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạoToàn trình
11Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạoToàn trình