Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (13 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo3
2Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo3
3Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)3
4Hỗ trợ nguồn nhân lực3
5Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3
6Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3
7Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)3
8Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên3
9Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp3
10Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn3
11Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh3
12Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo3
13Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3