Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực kinh doanh Khí" - Sở Công thương (24 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực kinh doanh Khí" (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
8Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
10Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
12Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
15Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
16Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
18Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
20Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
21Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
22Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3