Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Hoạt động xây dựng" - Sở Công thương (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Hoạt động xây dựng" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Một phần
2Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Một phần
3Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phươngMột phần