Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý công sản" - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý công sản" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế4
2Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động4
3Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế4