Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài chính" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (20 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài chính" (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A3
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B3
3Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư3
4Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị3
5Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công3
6Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư3
7Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước3
8Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công3
9Quyết định điều chuyển tài sản công3
10Quyết định bán tài sản công3
11Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ3
12Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công3
13Quyết định thanh lý tài sản công3
14Quyết định tiêu huỷ tài sản công3
15Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại3
16Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc3
17Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án3
18Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội3
19Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh3
20Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh2