Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài chính" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (20 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài chính" (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm AMột phần
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm BMột phần
3Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưMột phần
4Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịMột phần
5Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngMột phần
6Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tưMột phần
7Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcMột phần
8Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngMột phần
9Quyết định điều chuyển tài sản côngMột phần
10Quyết định bán tài sản côngMột phần
11Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủMột phần
12Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngMột phần
13Quyết định thanh lý tài sản côngMột phần
14Quyết định tiêu huỷ tài sản côngMột phần
15Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiMột phần
16Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcMột phần
17Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự ánMột phần
18Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiMột phần
19Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhMột phần
20Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhMột phần