Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Ngoại vụ" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Ngoại vụ" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ3
2Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3
3Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ3
4Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ3
5Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ3