Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động thương binh và xã hội" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (38 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động thương binh và xã hội" (38 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
2Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
3Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
4Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
5Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn3
6Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
7Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận3
8Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài3
9Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
10Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
11Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân3
12Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân3
13Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân3
14Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh3
15Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân3
16Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
17Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
18Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân3
19Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội3
20Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
21Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
22Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động3
23Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài3
24Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
25Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu3
26Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
27Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận3
28Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
29Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ3
30Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ3
31Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
32Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-193
33Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-193
34Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể3
35Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể3
36Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục3
37Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
38Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục3