Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thông tin lưu trữ" - Sở Tài nguyên và Môi trường (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Thông tin lưu trữ" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh)Toàn trình