Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài chính đầu tư" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài chính đầu tư" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
2Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
3Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
4Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần