Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất)" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển3
2Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)3
3Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư3
4Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án3
5Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư3
6Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất3
7Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
8Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất3
9Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư3
10Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất3
11Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất3