Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Môi trường" - Sở Tài nguyên và Môi trường (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Môi trường" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại4
2Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại4
3Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ4
4Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học3
5Cấp giấy phép môi trường4
6Cấp đổi giấy phép môi trường4
7Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường4
8Cấp lại giấy phép môi trường4
9Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh)4
10Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường4