Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Môi trường" - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Môi trường" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại2
2Đăng ký xác nhận/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường3
3Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án2
4Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án2
5Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản2
6Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)2
7Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)3