Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu" - Sở Tài nguyên và Môi trường (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMột phần
2Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMột phần
3Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMột phần