Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thuế" - Cấp huyện (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Thuế" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế2
2Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.2
3Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.2
4Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh2
5Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp2
6Khôi phục mã số thuế2
7Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh2
8Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.2
9. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.2
10Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê2
11Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm2
12Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.2
13Khai Lệ phí trước bạ nhà đất2
14Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
15Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
16Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.2
17Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất2