Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài nguyên khoáng sản" - Sở Tài nguyên và Môi trường (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài nguyên khoáng sản" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản4
2Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản4
3Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản4
4Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản4
5Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản4
6Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản4
7Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản4
8Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản4
9Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt4
10Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Cấp tỉnh)4
11Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.4
12Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản4
13Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản4
14Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.4
15Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản4
16Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình4
17Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch4
18Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản3