Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức, biên chế" - Cấp huyện (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức, biên chế" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
2Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
3Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
4Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập4
5Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập4
6Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập4