Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" - Cấp xã (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập4
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập4
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình4
5Thủ tục thực hiện việc giải trình4