Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đấu giá tài sản" - Sở Tư pháp (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Đấu giá tài sản" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viênToàn trình
2Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viênToàn trình
3Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
4Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
5Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
6Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyếnToàn trình
7Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giáToàn trình
8Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
9Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọngToàn trình