Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giám định tư pháp" - Sở Tư pháp (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Giám định tư pháp" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp2
2Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp3
3Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp2
4Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp2
5Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng3
6Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất4
7Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp2