Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài nguyên nước" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài nguyên nước" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.Một phần
2Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.Một phần