Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" - Sở Tư pháp (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục phục hồi danh dự3
2Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường2
3Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại2