Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" - Sở Tư pháp (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)Toàn trình
2Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)Toàn trình
3Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)Toàn trình