Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khoa học, Công nghệ và Môi trường" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Khoa học, Công nghệ và Môi trường" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích2