Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lữ hành" - Sở Du lịch (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Lữ hành" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa4
2Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa4
3Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa4
4Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành4
5Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể4
6Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản4
7Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài4
8Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện4
9Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy4
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài4
11Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài4
12Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài4
13Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm4
14Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế4
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế4
16Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa4
17Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa4
18Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch4