Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Sở Tư pháp (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchToàn trình
2Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchToàn trình