Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Sở Tư pháp (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch2