Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Trợ giúp pháp lý" - Sở Tư pháp (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Trợ giúp pháp lý" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sưToàn trình
2Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luậtToàn trình
3Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýMột phần
4Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
5Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýToàn trình
6Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýToàn trình
7Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
8Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýMột phần
9Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýToàn trình
10Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýToàn trình
11Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lýToàn trình
12Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýToàn trình