Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2
2Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2