Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtToàn trình
2Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luậtToàn trình