Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Môi trường" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Môi trường" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường4
2Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích4