Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chứng thực" - Cấp huyện (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Chứng thực" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
3Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
4Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
5Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
6Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
7Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
8Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
9Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
10Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật2
11Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
12Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2