Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn thư - Lưu trữ" - Sở Nội vụ (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn thư - Lưu trữ" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ3
2Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc3
3Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ3