Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.3