Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)Một phần
2Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Toàn trình