Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xãMột phần
2Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiToàn trình