Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" - Cấp xã (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dân2
2Xử lý đơn thư2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu2
4Giải quyết tố cáo2