Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có côngToàn trình