Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục và Đào tạo" - Cấp xã (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục và Đào tạo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcToàn trình
2Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpToàn trình
3Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiToàn trình
4Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpToàn trình
5Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Toàn trình