Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Trồng trọt" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Trồng trọt" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa4