Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Điện ảnh" - Sở Văn hóa Thể thao (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Điện ảnh" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phimToàn trình