Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Điện ảnh" - Sở Văn hóa Thể thao (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Điện ảnh" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình