Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Gia Đình" - Sở Văn hóa Thể thao (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Gia Đình" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình3
2Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình2
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)2
4Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)2
5Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)2
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)2
7Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)3
8Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)2
9Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình2
10Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình2
11Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình3
12Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình2