Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý tài sản công" - Cấp huyện (13 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý tài sản công" (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư3
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị3
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.3
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước3
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công3
6Quyết định điều chuyển tài sản công3
7Quyết định bán tài sản công3
8Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ3
9Quyết định thanh lý tài sản công3
10Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công3
11Quyết định tiêu huỷ tài sản công3
12Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại3
13Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện3