Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Cấp huyện (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiến4
2Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở4
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề3
4Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất4
5Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại4
6Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị4
7Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
8Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình4