Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" - Cấp huyện (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hộiToàn trình
2Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyệnMột phần
3Thủ tục thành lập hộiToàn trình
4Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiToàn trình
5Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hộiToàn trình
6Thủ tục đổi tên hộiToàn trình
7Thủ tục tự giải thể đối với hộiToàn trình
8Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyệnToàn trình