Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tín ngưỡng, tôn giáo" - Cấp xã (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Tín ngưỡng, tôn giáo" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng4
2Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng4
3Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung4
4Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
5Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung3
6Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác4
7Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
8Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
9Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
10Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã4