Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Các TTHC tiếp nhận tại Kho bạc nhà nước huyện, thành phố" - Kho bạc Nhà nước tỉnh (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Các TTHC tiếp nhận tại Kho bạc nhà nước huyện, thành phố" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại KBNN Huyện, Thị xã, Thành phốMột phần