Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô" (54 thủ tục)

Lao động (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký Nội quy lao động2
2Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động2
3Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp2
Đầu tư (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
4Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
5Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
6Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
7Cấp giấy chứng nhận đầu tưđối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
8Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
9Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
10Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
11Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
12Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
13Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện2
14Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ2
15Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ2
16Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước2
17Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong nước2
18Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài2
19Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài2
20Đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2
21Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
22Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam2
23Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam2
24Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác đến Khu kinh tế Chân Mây -Lăng Cô2
25Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài2
26Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy2
27Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam2
Cấp thẻ đi lại của doanh nhân (APEC) (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
28Quy trình xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)2
Xây dựng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Tham gia ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở2
30Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch đấu thầu2
Đất đai (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
31Thu hồi đất2
32Giao đất2
33Cho thuê đất2
34Thẩm định nhu cầu sử dụng đất2
Quy hoạch xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
35Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng2
36Thẩm định và Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng2
37Thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng2
38Thoả thuận kiến trúc quy hoạch2
Tài nguyên nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
39Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất2
40Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt2
41Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước2
Tài nguyên khoáng sản, địa chất (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
42Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản2
43Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản2
44Phê duyệt trữ lượng khoáng sản2
45Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản2
46Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản2
47Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản2
48Đóng cửa mỏ khoáng sản2
49Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản2
50Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản2
51Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản2
Môi trường (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
52Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường2
53Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết2
54Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản2