Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (149 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại4
2Thông báo hoạt động khuyến mại4
3Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.4
5Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam4
6Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam4
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
7Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại4
8Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại4
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa3
10Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn3
11Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí3
12Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP3
13Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài3
14Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.3
15Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)3
16Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).3
17Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.3
18Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m23
19Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.3
20Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.3
21Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
22Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
23Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.3
24Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.3
25Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
26Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
27Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
28Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
29Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện4
Lĩnh vực điện lực (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương4
31Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện4
32Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW4
33Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.4
34Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.4
35Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV4
36Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV4
37Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV4
38Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ4
39Cấp lại thẻ an toàn điện4
40Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện4
41Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện4
42Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực4
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp4
44Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp4
45Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp4
46Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp4
47Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp4
48Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp2
49Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp4
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
50Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
51Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)4
52Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
53Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
54Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
55Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
56Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
57Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện4
Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
58Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
59Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm2
60Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
61Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
62Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
63Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
64Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện2
66Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm4
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
67Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.2
68Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ2
Lưu thông hàng hóa (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
69Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
70Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
71Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
72Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm trở lên)2
73Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
74Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương3
75Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương4
76Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
77Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3
78Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3
79Cấp giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ3
80Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3
81Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3
82Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3
83Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá3
84Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá3
85Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá3
86Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3
87Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương4
88Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3
89Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3
90Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.3
91Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu3
92Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu3
93Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu3
94Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu3
95Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu3
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương4
97Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.4
98Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.4
99Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.4
100Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương4
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
101Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh2
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào4
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
103Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng2
104Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (1.009973)2
105Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).2
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
106Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
107Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
108Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
109Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3
110Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
111Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3
112Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
113Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
114Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
115Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
116Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
117Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
118Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
119Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
120Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
121Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
122Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
123Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
124Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
125Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
126Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
127Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
128Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
129Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
130Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng4
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
131Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
132Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
133Hỗ trợ chi phí di dời4
134Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mới4
135Hỗ trợ thuê mặt bằng4
Lưu thông hàng hóa - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
136Cấp Giấy phép bán lẻ rượu4
137Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu4
138Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu4
139Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
140Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
141Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
142Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
143Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá4
144Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
Kinh doanh Khí - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
145Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
146Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
147Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
148Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
149Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2